CSML would like to congratulate the 2017 SML Program Certificate Graduates! We wish you the best!

Wednesday, Jun 7, 2017
by jd7

CSML would like to congratulate the 2017 SML Program Certificate Graduates! We wish you the best!

Neamah Abdulhusein

Rene Chalom

Advait Chauhan

Julie Chen

Xinyi Chen

Eric Chiou

Daway Chou-Ren

Dong Wook (Daniel) Chung

Ujjwal Dahuja

Vladimir Feinberg

Christopher Hay

Amy Hua

Brendan Hung

Frank Jiang

Shreyas Joshi

Lydia Liu

Edward Lu

Tiankun Lu

Chitra Marti

Viveka Mastandrea

Sukrit Puri

Asheshananda Rambachan

Andrew Seastream

Andrew Semelhago

Paul Yang

Maxim Zaslavsky

Benjamin Zhang